Návštěvní řád

Desatero návštěvníka při vstupu do areálu a na sportoviště

Všichni návštěvníci jsou povinni se seznámit s těmito pokyny

Zvířata pouze na vodítku

Psi a další zvířata se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku pod kontrolou svého majitele, který je povinen po svém psovi uklízet exkrementy. Na atletický ovál, udržované travnaté plochy a do vnitřních prostor Areálu je vstup se zvířaty zakázaný.

Zákaz kouření a výbušnin

Na sportovištích je přísně zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě a veškerou zábavní pyrotechniku. V celém areálu platí zákaz kouření.

Hlídejte si věci

Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věci návštěvníků.

Nekazte zážitek ostatním

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostorách sportovišť ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožujícího bezpečnost svou i dalších osob.

Nedělejte nepořádek

Každá osoba vstupující na sportoviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení sportovišť, a dále je povinna udržovat čistotu a pořádek.

Sport je pro střízlivé

Na sportoviště je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek.

Záznamy na sportovišti

Návštěvník svým vstupem na sportoviště uděluje souhlas s využitím fotografií a videozáznamů s jeho osobou pořízených v areálu dle uvážení provozovatele bez nároku na náhradu.

Jednejte bezpečně

Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť.

Respektujte značení

Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, dbát na pokyny obsluhy a pověřeného personálu.
Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat výše uvedená
pravidla, zásady slušného chování a dbát pokynů personálu
budou vykázání z areálu bez finanční náhrady.